• 1. Algemeen beleid
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de missie en visie, het fundament van de verenging. De missie en visie geven het bestaansrecht van de vereniging aan en is de basis voor de uitwerking van verder beleid en doelstellingen. Ook wordt in dit hoofdstuk de structuur van de organisatie beschreven.

  1.1. Missie (hier staan wij voor)
  Voetbalvereniging Succes is 17 mei 1924 opgericht te Wieringen. Wij zijn een gastvrije en maatschappelijk betrokken voetbalvereniging op Wieringen.
  De vereniging staat voor het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport onder de vlag van de KNVB. Dit voor een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de Wieringer gemeenschap en binnen een duidelijke verenigingsstructuur. Hierin staan plezier en beoefening van de voetbalsport centraal en normen en waarden hoog in het vaandel. De leden, vrijwilligers, supporters en arbitrage voelen zich verantwoordelijk en betrokken.

  1.2. Visie (hier gaan we voor)
  Voetbalvereniging Succes is goed georganiseerd en straalt saamhorigheid en gastvrijheid uit. Deze sfeer draagt bij aan het behoud en de uitbouw van het ledenaantal. Op deze manier tonen wij onze maatschappelijk verantwoordelijkheid.
  Onze vereniging is een gemeenschap van mensen die elkaar vinden met voetbal als bindende factor. De vereniging stelt zich ten doel om alle leden van jong tot oud zo lang mogelijk met plezier te laten voetballen of op een andere wijze betrokken te blijven. Daarbij zorgen wij dat jij je thuis voelt en geaccepteerd wordt zoals je bent. Plezier voert de boventoon met respect voor elkaar.
  Er wordt een actief vrijwilligersbeleid gevoerd.
  De inkomsten en uitgaven zijn erop gericht dat de vereniging financieel gezond is en blijft.
  Wij streven naar een constructieve samenwerking met andere sportverenigingen op Wieringen en omstreken. Deze samenwerking zal ten allen tijden verlopen met behoud van eigen imago en identiteit.

  1.3. Organisatie
  De Algemene Vergadering (hierna AV genoemd) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. De AV is toegankelijk voor alle leden, leden van 18 jaar en ouder hebben het recht te stemmen. De AV wordt jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden (de jaarvergadering). Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. In uitzonderlijke situaties kan een AV op een ander moment ingelast worden. De bevoegdheden van de AV zijn statutair vastgelegd. De AV benoemt de leden van het bestuur.
  Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. Eén keer in de vier weken vergadert het bestuur, behalve tijdens de zomerstop. De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van taken zijn door het bestuur neergelegd bij de commissies, zoals vermeld in het organogram.
  Het bestuur is richtinggevend in het beleid. Binnen de door het bestuur gestelde kaders kunnen de commissies zelfstandig hun taken verrichten.

  Samenstelling van het bestuur:
  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. Penningmeester
  4. Vice-voorzitter
  5. Bestuursleden

  De algemene leiding van de vereniging is in handen van de voorzitter. De secretariële taken worden uitgevoerd door de secretaris. De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester. De bestuursleden zijn vaak eveneens voorzitter van één van de commissies. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het begeleiden van de commissies en het goed laten functioneren van de vereniging.

  Naast de vaste commissies kunnen projectcommissies ingesteld worden. Projectcommissies bestaan gedurende de doorlooptijd van een bepaald project. Dit kan onder andere zijn voor jubilea, bouw of beleid. Het project heeft een duidelijk doel en einddatum.

  1.5. Ambities
  1. Het bestuur is goed geïnformeerd.
  De voorzitters van de commissies informeren het bestuur over de voortgang en continuïteit van de taakuitvoering binnen hun commissie tijdens de bestuursvergadering.

  2. De zichtbaarheid van het bestuur wordt vergroot.
  Het bestuur wil graag open en transparant zijnen daardoor wordt via het beleidsplan inzicht gegeven in de organisatie en ambities van het bestuur en de vereniging. Daarnaast zullen mededelingen vanuit het bestuur gepubliceerd worden.

  3. Een actief vrijwilligersbeleid wordt gevoerd.
  De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. Het is belangrijk om hiervoor een goed beeld te krijgen van de leden en hun mogelijkheden, kennis en vaardigheden. Ook is het belangrijk om goed te communiceren met onze vrijwilligers en deze op gepaste wijze te waarderen.

  4. Er wordt maatschappelijk verantwoord verenigd
  V.v. Succes wil graag een maatschappelijk verantwoord beleid voeren. Door landelijke ontwikkelingen en bezuinigingen komt er steeds meer nadruk te liggen op de participatie en eigen kracht van de gemeenschap. Sportverenigingen kunnen een belangrijke rol vervullen in de maatschappelijke participatie, de verdere uitwerking hiervan moet de komende jaren vorm krijgen. De samenwerking met de gemeente is daarbij erg belangrijk en wordt door de vereniging actief benaderd. Met de gemeente wordt dan ook regelmatig overleg gevoerd

 • 2. Technisch beleid
  Het technisch beleid is vastgelegd in een voetbaltechnische visie. Deze visie is vertaald in een speelwijze die het uitgangspunt vormt voor de activiteiten die de vereniging onderneemt op voetbaltechnische gebied. Hiernaast wordt de organisatie van de technische commissie beschreven. Een uitgebreide uitwerking van de technische uitgangspunten en eisen en regels voor het technisch kader en de selectieteams is opgenomen in de bijlage.

  2.1 Visie
  Op voetbaltechnisch gebied, jeugdtrainers en trainers van prestatief ingestelde seniorenelftallen, staat de kwaliteit voorop. Gestreefd wordt naar voldoende gekwalificeerde (gediplomeerde) trainers. Door te investeren in het opleiden en/of aantrekken van gekwalificeerde trainers wordt de opleiding van jeugdspelers en verdere ontwikkeling van de seniorenelftallen (lange termijn) bevorderd.
  V.v. Succes blijft een amateurverenging, aan spelers zullen dan ook geen directe betalingen worden verricht.

  De vereniging wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. Loyaliteit en vrijwillige inzet houden de vereniging draaiende. Spelers van buiten de vereniging aantrekken en deze betalen past niet in deze visie. Het zou het vele werk van het vrijwillige kader ook geen recht doen. Investeringen in spelers kunnen succes op korte termijn ten gevolge hebben, maar hiermee wordt de doorstroming van jeugdspelers afgeremd.

  V.v. Succes wil eigen jeugdspelers opleiden voor de selectie. Dit houdt ook in dat niet de wedstrijdresultaten van de verschillende elftallen, maar de ontwikkeling van de individuele speler voorop staat. Bovendien werken deze twee aspecten synergetisch, ze versterken elkaar. Wanneer de spelers als individuen beter worden, zal normaal gesproken het team ook beter gaan functioneren. Door spelers het belang van teamwork bij te brengen ontwikkelen ze zich tot betere teamspelers.

  2.2 Speelwijze
  V.v. Succes denkt niet dat het noemen van een tactisch systeem als 4-3-3 of 4-4-2 tot beter voetbal leidt, of tot het soort voetbal dat de vereniging nastreeft. Bovendien kunnen in beide systemen de verschillende posities voetbaltechnisch op allerlei manieren worden ingevuld. Daarom omschrijft v.v. Succes de speelwijze die nagestreefd wordt niet in spelsystemen maar als volgt:
  “Het maken van doelpunten moet een hogere prioriteit hebben dan het voorkomen er van. In balbezit ben je in staat hiertoe mogelijkheden te zoeken en creëren, bij balbezit van de tegenstander is dit veel moeilijker te realiseren. Bovendien kan de tegenstander alleen bij balbezit voor hen doelpogingen opzetten en doelpunten maken. Daarom is balbezit verkrijgen en behouden een van de belangrijkste onderdelen van het voetbal dat v.v. Succes nastreeft.”

  Het uitgangspunt moet zijn dat de spelers van de selectieteams kennis hebben van verschillende speelwijzen. Het is aan de trainer welke hij toepast aan de hand van de beschikbare spelers. Uitganspunt dient te zijn dat er gezocht wordt naar ‘voetballende’ oplossingen.

  2.3 Niveau
  De primaire doelstelling van het technisch beleidsplan van v.v. Succes is dat de prestatieve teams in zowel de junioren als de senioren op een zo hoog mogelijk niveau (klasse) te laten voetballen. Resultaten als een kampioenschap zijn geen doel op zich, en worden ook niet als meetinstrument voor behaalde successen gebruikt. Een kampioenschap kan een gevolg zijn van goed jeugdbeleid, maar ook een gevolg van een te lage indeling in de competitie. Hierdoor wordt een team niet genoeg uitgedaagd en leert het niks bij. Ook wanneer een team in de juiste klasse uitkomt, kan het voorkomen dat er een of meerdere teams over betere spelers of een beter team beschikken. Hierdoor wordt het team ondanks de goede ontwikkeling en het goede spel geen kampioen.

  2.4 Technische commissie
  De Technische commissie is de commissie van v.v. Succes die gaat over het voetbaltechnisch beleid en de voetbaltechnische zaken. Samenvattend kan gezegd worden dat de Technische commissie verantwoordelijk is voor het samenstellen en indelen (klasse) van de elftallen en het aanstellen van de juiste trainers voor de elftallen, behoudens de betaalde trainers. De betaalde trainers worden aangesteld door het bestuur.
  De Technische commissie is ondersteunend en adviserend ten aanzien van de teams, trainers/ begeleiders en de spelende leden van v.v. Succes. De Technische commissie brengt advies uit aan het bestuur met betrekking tot deze zaken.

  Samenstelling van de technische commissie:
  De commissie bestaat uit minimaal drie leden met een voetbalachtergrond en met een Succes-hart. Een lid zit namens de commissie in het bestuur.

  2.5 Ambities
  1. Selectieteams voetballen op een zo hoog mogelijk niveau.
  Het aantal selectieteams per leeftijdscategorie is afhankelijk van het aantal teams per leeftijdscategorie. De selectieteams beginnen vanaf de JO13 en is afhankelijk van het aantal beschikbare spelers in de leeftijdscategorie.
  De ambitie van v.v. Succes voor het eerste elftal is om een stabiele vierde klasser te zijn, met waar mogelijk een promotie naar de derde klasse.

  2. Alle niet-betaalde trainers krijgen de mogelijkheid tot een trainerscursus.
  V.v. Succes stimuleert trainers, die nog geen diploma bezitten maar al wel actief zijn als trainer binnen de vereniging, om een trainerscursus te gaan volgen. De opleiding van trainers draagt bij aan een hogere trainingskwaliteit, waardoor veel leden als trainer betrokken blijven bij de vereniging.

 • 3. Jeugd
  Deze commissie geeft leiding aan de jeugdafdeling en draagt er zorg voor dat de sport kan worden beoefend. In dit hoofdstuk treft u de taken, verantwoordelijkheden, doelstelling en samenstelling van de jeugdcommissie aan. Tot slot worden de ambities ten aanzien van de jeugd weergegeven.

  3.1 Taken en verantwoordelijkheden
  De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het realiseren van alle randvoorwaarden voor het beoefenen van de voetbalsport bij v.v. Succes door jeugdleden. Hierbij wordt sportiviteit in teamverband uitgedragen en bevordert. Primaire taak van de commissie is het goed laten functioneren van de jeugdteams.

  De Jeugdcommissie adviseert het bestuur in het jeugdbeleid en is in het bestuur vertegenwoordigd.

  3.2 Doelstelling
  De jeugdcommissie maakt het mogelijk dat jeugdleden van v.v. Succes de voetbalsport kunnen beoefenen. Dit geldt voor alle jeugdleden, op prestatief en recreatief niveau. Concreet betekent dit dat elk team voldoende begeleiding (leiders)heeft en kwantitatief en kwalitatief voldoende training en wedstrijdmateriaal heeft. Fair play en ook de bijdrage aan de vereniging op vrijwillig vlak wordt door de Jeugdcommissie gestimuleerd.

  3.3 Samenstelling
  In de jeugdcommissie nemen in ieder geval zitting een voorzitter, jeugdcoördinatoren, scheidsrechtercoördinator.

  3.4 Ambities
  Veel van de ambities van de jeugd zijn al behandeld onder het technisch beleid. In deze paragraaf zijn alleen de aanvullende activiteiten opgenomen.

  1. Ook de niet prestatieteams worden goed begeleid.
  Goede begeleiding op alle teams hebben wij als club hoog in het vaandel. Van de begeleiding wordt dan ook verwacht dat zij de jeugd de gedragsregels van de club bijbrengen en hen opleiden tot de hoogst voor hen mogelijke prestatie.

  2. Behouden van eigen jeugd voor de senioren.
  We vinden het belangrijk om sterke elftallen voor de senioren neer te kunnen zetten met door ons eigen opgeleide jeugd. Door een actief verenigingsleven en het stimuleren van vrijwilligheid brengen wij de jeugdleden verenigingszin bij en hopen wij hen dan ook te kunnen behouden voor de senioren.

  3. Wervingsactiviteiten voor meisjes worden ondersteund.
  Een groot aantal meisjesleden is van belang om doorstroom naar de senioren te creëren.

 • 4. Zaal
  V.v. Succes heeft de ambitie om een nauwere samenwerking aan te gaan met de zaalvoetbalvereniging Succes. We hebben in onze missie al vermeld dat wij het belangrijk vinden om leden zo lang mogelijk aan onze vereniging te verbinden. Een vergaande samenwerking met de zaalvoetbal kan hier aan bijdragen.

  4.1 Zaalhuur
  Om onduidelijkheden te voorkomen wat betreft het huren van de zaal in de sporthal heeft het bestuur van Succes het volgende besluit genomen: Mocht er behoefte zijn om een gedeelte van de zaal in de sporthal te gebruiken voor een voetbal team van Succes dient dit aangevraagd te worden via communicatie@vvsucces.com. Het bestuur zal de aanvraag behandelen en een besluit nemen, rekening houdend met de diverse aanvragen, beschikbaarheid van de hal en het beschikbare budget van Succes. Vervolgens zal dit worden teruggekoppeld aan de aanvrager en wordt de sporthal geboekt.

  Het staat uiteraard alle teams vrij om op persoonlijke titel en kosten de zaal van de sporthal te huren. Het achteraf indienen van een aanvraag zal door het bestuur niet worden gehonoreerd om de kosten van de club beheersbaar te houden.

 • 5. Sponsering
  De sponsoren zijn voor v.v. Succes erg belangrijk. Sponsoren vormen naast de contributie en kantine inkomsten, de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De sponsorcommissie draagt zorg voor het aantrekken en onderhouden van de contracten met de sponsoren.
  In dit hoofdstuk treft u de taken, verantwoordelijkheden en ambities van de sponsorcommissie aan.

  5.1 Taken en verantwoordelijkheden
  De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe sponsoren en het onderhouden van de relaties met de huidige sponsoren. Belangrijk hierbij is goed relatiebeheer. De sponsorcommissie zorgt ervoor dat alle leden van de v.v. Succes in een wedstrijdtenue kunnen spelen. Ook het beheer van de contracten en overeenkomsten behoort tot de verantwoordelijkheden van de sponsorcommissie.

  5.4 Ambities
  1. Versterken relaties sponsoren
  De sponsoren moeten regelmatig in aanraking komen met de v.v. Succes. Dit kan op zeer verschillende wijzen, zoals het uitnodigen voor wedstrijden, een jaargesprek, specifieke bijeenkomsten of een borrel. Hiermee wordt de binding met de club versterkt.

  2. Kledingplan
  Om te kunnen waarborgen dat wij ook in de toekomst aan alle teams kleding aan kunnen bieden wordt het kledingplan ingevoerd. Hiermee kunnen we op een eenduidige wijze als club naar buiten treden.

 • 6. Website en communicatie
  Een goede interne en externe communicatie is essentieel voor een goed functioneren van de vereniging. De sponsoren en leden zijn voor v.v. Succes erg belangrijk. De website en sociale media zijn hiervoor belangrijke instrumenten. Daarnaast zijn er altijd nog de persoonlijke contacten en meer officiële momenten zoals de algemene ledenvergadering.

  De v.v. Succes wil haar leden, sponsoren en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van alle actualiteiten rondom de vereniging. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor achtergrondverhalen, zodat meer inzicht verkregen wordt in het reilen en zeilen op de vereniging.

  De wereld wordt steeds digitaler. Het overgrote deel van de leden van de v.v. Succes is online via social media. Zij vernemen graag nieuws en ontwikkelingen via de website en/of social media. Wij vinden het belangrijk dat de leden actueel op de hoogte zijn van het nieuws in en over de vereniging. Hiervoor is de bijdrage van alle leden nodig. Het lezen over en het reageren op elkaar vergroot de verbinding onder de leden en met de club in het algemeen.

 • 7. Kantine
  De kantine is de plek waar alle leden, supporters, sponsoren en andere die betrokken zijn bij de v.v. Succes en H.V. Tonegido samenkomen om na de inspanningen op het veld een hapje of drankje te nuttigen. In de kantine staat ontmoeting centraal. Deze plek is essentieel voor de verenigingsbeleving van de leden.

  De kantine is ons visiteplaatje naar de bezoekers. Op wedstrijddagen willen we de bezoekers graag gastvrij kunnen ontvangen.

  Daarnaast is de kantine natuurlijk ook een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. De inkomsten van de kantine moeten mede zorgen voor een gezonde financiële positie van v.v. Succes.

 • 8. Activiteitencommissie
  Activiteiten dragen bij aan een betere verbinding van de leden onderling en met de vereniging. Naast de ontmoetingen in de kantine zijn de activiteiten uitgelezen gelegenheden om leden en vrijwilligers vanuit verschillende teams samen te brengen. Bij deze activiteiten staat ontmoeting, ontspanning en verenigingszin centraal.

 • 9. Onderhoud materiaal & accommodatie
  De leden moeten kunnen beschikken over goed onderhouden en veilig materiaal voor de beoefening van de voetbalsport. Hierbij kan gedacht worden aan ballen en goaltjes, maar natuurlijk ook de velden, kleedkamers, kantine e.d.
  De verantwoordelijkheid en taak van de materiaalcommissie is de aanschaf, onderhoud en beheer van al het voor trainen en wedstrijden benodigde materiaal. Ook de belijning van de velden wordt vanuit het onderhoud en materiaal geregeld.
  Alle leden hebben ook zelf een belangrijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het materieel en de accommodatie. De leden zijn immers de gebruikers.

  De v.v. Succes wil graag dat de accommodatie een sfeer uitdraagt dit past bij de vereniging. De kleuren blauw-zwart staan daarbij centraal, evenals de voetbalsport en het verenigingsleven.

 • 10 Gedragsregels Seksuele Intimidatie NOC*NSF
  De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.